ឯកសារផ្សេងៗ
  • Home
  • ឯកសារផ្សេងៗ

ឯកសារផ្សេងៗ

Resettlement Policy Framework (WATER SUPPLY AND SANITATION ACCELERATION PROJECT)

ថ្ងៃសុក្រ ២៩ កញ្ញា ២០២៣

STI FOCUS VOL.2, NO.1

ថ្ងៃអង្គារ ២៩ សីហា ២០២៣

LABOR MANAGEMENT PROCEDURES (WATER SUPPLY AND SANITATION ACCELERATION PROJECT)

ថ្ងៃច័ន្ទ ២៨ សីហា ២០២៣

INDIGENOUS PEOPLES PLANNING FRAMEWORK (WATER SUPPLY AND SANITATION ACCELERATION PROJECT)

ថ្ងៃច័ន្ទ ២៨ សីហា ២០២៣

[English] ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ បច្ចេកវិទ្យាទេសចរណ៍

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ០៣ សីហា ២០២៣

[ភាសាខ្មែរ] ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ បច្ចេកវិទ្យាថាមពល

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ២៧ កក្កដា ២០២៣

STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN (Water Supply and Sanitation Acceleration Project)

ថ្ងៃអង្គារ ២៧ មិថុនា ២០២៣

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (Water Supply and Sanitation Acceleration Project)

ថ្ងៃអង្គារ ២៧ មិថុនា ២០២៣