ឯកសារផ្សេងៗ
  • Home
  • ឯកសារផ្សេងៗ

ឯកសារផ្សេងៗ

សៀវភៅថវិកាពលរដ្ឋ ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃពុធ ០៥ មិថុនា ២០២៤

STI FOCUS, VOL. 2, NO. 2

ថ្ងៃអង្គារ ០៩ មករា ២០២៤

Resettlement Policy Framework (WATER SUPPLY AND SANITATION ACCELERATION PROJECT)

ថ្ងៃសុក្រ ២៩ កញ្ញា ២០២៣

STI FOCUS VOL.2, NO.1

ថ្ងៃអង្គារ ២៩ សីហា ២០២៣

LABOR MANAGEMENT PROCEDURES (WATER SUPPLY AND SANITATION ACCELERATION PROJECT)

ថ្ងៃច័ន្ទ ២៨ សីហា ២០២៣

INDIGENOUS PEOPLES PLANNING FRAMEWORK (WATER SUPPLY AND SANITATION ACCELERATION PROJECT)

ថ្ងៃច័ន្ទ ២៨ សីហា ២០២៣

STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN (Water Supply and Sanitation Acceleration Project)

ថ្ងៃអង្គារ ២៧ មិថុនា ២០២៣

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (Water Supply and Sanitation Acceleration Project)

ថ្ងៃអង្គារ ២៧ មិថុនា ២០២៣