ឯកសារផ្សេងៗ
  • Home
  • ឯកសារផ្សេងៗ

ឯកសារផ្សេងៗ

STI Focus Vol.1, No.2

ថ្ងៃច័ន្ទ ២០ កុម្ភៈ ២០២៣

របៀបវារៈស្រាវជ្រាវជាតិ ២០២៥ (English)

ថ្ងៃអង្គារ ១៤ កុម្ភៈ ២០២៣

STI Magazine Vol 1

ថ្ងៃពុធ ២៩ មិថុនា ២០២២

ក្រមសីលធម៌ស្រាវជ្រាវ

ថ្ងៃអង្គារ ១៤ មិថុនា ២០២២

Readiness for Future Vaccine Development and Production in Cambodia

ថ្ងៃអង្គារ ០៧ មិថុនា ២០២២

ពាក្យសុំប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មកម្ពុជា

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ២៤ មិនា ២០២២

រង្វាស់រង្វាល់ខ្មែរបុរាណ និងសម័យ

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ១៥ កក្កដា ២០២១

ផែនការសកម្មភាព_STI_របស់ASEAN_2016_2025

ថ្ងៃសៅរ៍ ៣០ ធ្នូ ២០១៧