គោលនយោបាយ
  • Home
  • គោលនយោបាយ

គោលនយោបាយ

[English] ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ បច្ចេកវិទ្យាទេសចរណ៍

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ០៣ សីហា ២០២៣

[ភាសាខ្មែរ] ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ បច្ចេកវិទ្យាថាមពល

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ២៧ កក្កដា ២០២៣

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ បច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាល (English)

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ៣០ មិថុនា ២០២២

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ បច្ចេកវិទ្យាអប់រំ (English)

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ៣០ មិថុនា ២០២២

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ បច្ចេកវិទ្យាអប់រំ (ភាសាខ្មែរ)

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ៣០ មិថុនា ២០២២

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម (English)

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ៣០ មិថុនា ២០២២

ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី វ.ប.ន. កម្ពុជា (អង់គ្លេស)

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ២៦ សីហា ២០២១

ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី វ.ប.ន. កម្ពុជា (ភាសាខ្មែរ)

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ២៦ សីហា ២០២១