តើលោកលោកស្រីចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំសំណើរសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវលើកទី២ របស់គម្រោង CAPFish-Capture ដែលជាគម្រោងសហការគ្នារវាង iDE Cambodia, FTRIP និង UNIDO ដែរឬទេ

តើលោកលោកស្រីចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំសំណើរសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវលើកទី២ របស់គម្រោង CAPFish-Capture ដែលជាគម្រោងសហការគ្នារវាង iDE Cambodia, FTRIP និង UNIDO ដែរឬទេ


តើលោកលោកស្រីចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំសំណើរសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវលើកទី២ របស់គម្រោង CAPFish-Capture ដែលជាគម្រោងសហការគ្នារវាង iDE Cambodia, FTRIP និង UNIDO ដែរឬទេ?
តើលោកលោកស្រីចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគំរូសំណើសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ សិទ្ធិទទួលបានមូលនិធិ និងរបៀបវារៈស្រាវជ្រាវដែរឬទេ? តើលោកលោកស្រី ចង់ឮពីបេក្ខជនដែលទទួលបានជោគជ័យនៃ CAPFish-Capture ជុំទីមួយដែរឬទេ?
សូមចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC ឬ តាមរយៈតំណរភ្ជាប់ Zoom ខាងក្រោម សម្រាប់សិក្ខាសាលាស្តីពីគម្រោង CAPFish-Capture ជុំទីពីរដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដាក់ពាក្យ ដែលកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយ iDE Cambodia, FTRIP និង UNIDO ។
ព័ត៌មានលម្អិត/ ផ្ញើសំណួររបស់អ្នកទៅកាន់៖ CAPFish-Cambodia@unido.org ឬចូលទៅកាន់ fia.maff.gov.khunido.org


Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/89214357864?pwd=Umg0WlJDd0NiOFZFRWxhQWwrd3kzQT09

Meeting ID: 892 1435 7864

Passcode: 527128