វគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពី «Cyber Essentials» ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្ត ទៅនាថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង៩:០០ ព្រឹក

វគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពី «Cyber Essentials» ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្ត ទៅនាថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង៩:០០ ព្រឹក

សូមគោរពអញ្ជើញ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អញ្ជើញ ចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលាខាងក្រោម:

ប្រធានបទ: “Cyber Essentials” ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្ត ទៅនាថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង៩:០០ ព្រឹក។ 

សូម ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី មេត្តាទទួលការគោរព អំពីក្រុមការងារ។

សូមគោរពជូនភ្ជាប់នូវ Meeting ID, Passcode, Link៖
https://us06web.zoom.us/j/81082515963?pwd=SGZVUStXZHF3MHdQWTJHanduaEZNUT09
Meeting ID: 810 8251 5963
Passcode: 196350