សន្ទរកថា​ទាំងស្រុង​របស់ឯកឧត្តម​កិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត​ទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ ចម​ ប្រសិទ្ធ​ ក្នុងពិធី​បិទ​កម្មវិធី​ការស្តារសហគ្រាស​កក្នុងវិស័យ​កសិអាហារ​ និងទេសចរណ៍(AFTER)

សន្ទរកថា​ទាំងស្រុង​របស់ឯកឧត្តម​កិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត​ទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ ចម​ ប្រសិទ្ធ​ ក្នុងពិធី​បិទ​កម្មវិធី​ការស្តារសហគ្រាស​កក្នុងវិស័យ​កសិអាហារ​ និងទេសចរណ៍(AFTER)

សន្ទរកថា​ទាំងស្រុង​របស់ឯកឧត្តម​កិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត​ទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ ចម​ ប្រសិទ្ធ​ ក្នុង"ពិធី​បិទ​កម្មវិធី​ការស្តារសហគ្រាស​កក្នុងវិស័យ​កសិ-អាហារ​ និងទេសចរណ៍(AFTER) និងឯកសារជំនួយស្មារតី​របស់អង្គការ​ UNIDO ថ្ងៃ​ទី​២១​ខែកក្កដា​ឆ្នាំ​២០២២​ នៅសណ្ឋាគារ​Raffles LE Royal ភ្នំពេញ