សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ឯកឧត្តម គឹម ទូច រដ្ឋលេខាធិការនៃក.ឧ.វ.ប.ន. មានទុក្ខជាទម្ងន់ដោយលោកជំទាវ លឹម សុខចេង ត្រូវជាភរិយាជាទីស្រលាញ់ បានទទួលមរណភាព

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ឯកឧត្តម គឹម ទូច រដ្ឋលេខាធិការនៃក.ឧ.វ.ប.ន. មានទុក្ខជាទម្ងន់ដោយលោកជំទាវ លឹម សុខចេង ត្រូវជាភរិយាជាទីស្រលាញ់ បានទទួលមរណភាព