វីដេអូខ្លីស្ដីពីគម្រោងពង្រឹងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង នវានុវត្តន៍ក្នុងខេត្តកំពត (KESTI)

វីដេអូខ្លីស្ដីពីគម្រោងពង្រឹងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង នវានុវត្តន៍ក្នុងខេត្តកំពត (KESTI)

ក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (វ.ប. ន.) នៃក្រសួង ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍បានរៀបចំចងក្រងឡើងនូវ វីដេអូខ្លីស្ដីពីគម្រោងពង្រឹងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង នវានុវត្តន៍ក្នុងខេត្តកំពត (KESTI) ដែលជាគម្រោងជួយជំរុញ លើកកម្ពស់ និងពង្រឹងវិស័យ ការអប់រំស្ទែម (STEM) ក៏ដូចជា បណ្តុះគំនិតសិស្សានុសិស្សក្នុងការជ្រើសរើសយកការអប់រំស្ទែម នៅកម្រិតជំនាញ ឬថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា។ 
 វីដេអូនេះ ជាលទ្ធផលមួយក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថានឥណ្ឌាប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មរណ៍ សូមទស្សនាវីដេអូនេះ។