ផែនទីបង្ហាញផ្លូវបច្ចេកវិទ្យាលើវិស័យ កសិកម្ម

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវបច្ចេកវិទ្យាលើវិស័យ កសិកម្ម

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវបច្ចេកវិទ្យាលើវិស័យ កសិកម្ម គឺជាឯកសារគោលនយោបាយដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាទិសដៅ យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ក្នុងប្រទេស។ ឯកសារនេះត្រូវបានរៀបចំចងក្រងឡើងដោយក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្ត្រ បចេ្ចកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងអគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (វ.ប.ន.) នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។ លោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទាញយកឯកសារនេះ តាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ 

[ភាសាខ្មែរ]: https://misti.gov.kh/public/file/202206301656578128.pdf

[English]: https://misti.gov.kh/public/file/202206301656578708.pdf