កិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំអាជីវកម្មជំនាន់ Z អាស៊ាន-ជប៉ុន ឆ្នាំ ២០២៣

កិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំអាជីវកម្មជំនាន់ Z អាស៊ាន-ជប៉ុន ឆ្នាំ ២០២៣

ចាប់ផ្ដើមបើកទទួលពាក្យចូលរួមហើយសម្រាប់ កិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំអាជីវកម្មជំនាន់ Z អាស៊ាន-ជប៉ុន ឆ្នាំ ២០២៣!
មូលនិធិអាស៊ាន សហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម (METI) និងអង្គការ (JETRO)របស់ប្រទេសជប៉ុន មានមោទនភាពក្នុងការជូនដំណឹងអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអ្នកជំនួញជំនាន់ Z អាស៊ាន-ជប៉ុន ឆ្នាំ២០២៣ ដែលនឹគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Karuizawa ប្រទេសជប៉ុន ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។
សូមដាក់ពាក្យចូលរួមតាមរយៈតំណរភ្ជាប់៖ bit.ly/ASEANJpnGenZSummit_CFA  ក្នុងរូបភាពខាងលើ អោយបានមុនថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីបង្កើន ទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-ជប៉ុន និងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំក្នុងតំបន់នាពេលអនាគត។
ព័ត៌មានលម្អិត/ ផ្ញើសំណួររបស់អ្នកទៅកាន់៖ ASEANJpnGenZSummit@aseanfoundation.org