សូមអបអរសាទរដល់សាលាពង្រឹងយុវជននៅកម្ពុជា (EYC) ដែលបានឈ្នះការប្រកួតសិល្បៈកុមារជាក្រុម រៀបចំដោយការិយាល័យតក្កកម្មអឺរ៉ុប

សូមអបអរសាទរដល់សាលាពង្រឹងយុវជននៅកម្ពុជា (EYC) ដែលបានឈ្នះការប្រកួតសិល្បៈកុមារជាក្រុម រៀបចំដោយការិយាល័យតក្កកម្មអឺរ៉ុប

សូមអបអរសាទរដល់សាលាពង្រឹងយុវជននៅកម្ពុជា (EYC) ដែលបានឈ្នះការប្រកួតសិល្បៈកុមារជាក្រុម រៀបចំដោយការិយាល័យតក្កកម្មអឺរ៉ុប។ ការប្រកួតសិល្បៈកុមារនេះមានគោលបំណងផ្តល់ឱកាសឱ្យកុមារបានស្វែងយល់លើប្រធានបទទាក់ទងនឹងនិរន្តរភាព បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។

ផ្ទះដែលត្រូវបានច្នៃពីសំណល់ផ្លាស្ទិកដោយសិស្សសាលា EYC គឺជាស្នាដៃសិល្បៈមួយក្នុងចំណោមស្នាដៃសិល្បៈដែលឈ្នះជ័យលាភីទាំង៤ ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសពី១១០ស្នាដៃសិល្បៈ ក្នុងប្រទេសចំនួន១៩។

Congratulations to Empowering Youth in Cambodia (EYC) school on winning the Kids’ Collaborative Art Competition organized by the European Patent Office. The competition aims to provide opportunities for children to explore the themes of Sustainability, Technology and Innovation.

A house EYC children designed from plastic waste is one of the four winning artworks, selected from 110 submissions in 19 countries.