ផែនទីបង្ហាញផ្លូវបច្ចេកវិទ្យាលើវិស័យ អប់រំ

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវបច្ចេកវិទ្យាលើវិស័យ អប់រំ

ក្នុងនាមលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្ត្រ បចេ្ចកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងអគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (វ.ប.ន.) នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានរៀបចំចងក្រងឡើងនូវ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវបច្ចេកវិទ្យាលើវិស័យ អប់រំដែលជាឯកសារគោលនយោបាយដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាទិសដៅ យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ក្នុងប្រទេស។ លោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទាញយកឯកសារនេះ តាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ

[ភាសាខ្មែរ]: https://misti.gov.kh/public/file/202206301656579007.pdf

[English]:https://misti.gov.kh/public/file/202206301656579124.pdf