ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ បច្ចេកវិទ្យាថាមពល

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ បច្ចេកវិទ្យាថាមពល

ក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (វ.ប. ន.) នៃក្រសួង ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍បានរៀបចំចងក្រងឡើងនូវ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវបច្ចេកវិទ្យាលើវិស័យ បច្ចេកវិទ្យាថាមពលនៅកម្ពុជា ដែលមានព័ត៌មានស៊ីជម្រៅ និងមានសារៈសំខាន់ទាក់ទងនឹងចក្ខុវិស័យ យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ទាញយកសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យាថាមពលនៅកម្ពុជា សម្រាប់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយ វិស័យឯកជន និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាថាមពលនៅកម្ពុជា។

បើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មរណ៍ សូមទាញយករបាយការណ៍នេះ តាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖