អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានជ្រើសរើសធុរកិច្ចថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន ៤ ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនវានុវត្តន៍ និងសហគ្រិនភាព ចិន-អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២។

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានជ្រើសរើសធុរកិច្ចថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន ៤ ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនវានុវត្តន៍ និងសហគ្រិនភាព ចិន-អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២។

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានជ្រើសរើសធុរកិច្ចថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន ៤ ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនវានុវត្តន៍ និងសហគ្រិនភាព ចិន-អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២។ ធុរកិច្ចថ្មីទាំង ៤ នេះកំពុងឈានទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រដែលពួកគេនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមផ្សេងៗទៀតមកពីប្រទេសជិតខាង។ ក្នុងនោះ ធុរកិច្ចថ្មីចំនួនបី កំពុងប្រកួតប្រជែងផ្នែក "សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល" ដែលរួមមាន CheckinMe, Uot App និង CamboFinance។ ចំណែក Junlen ដែលជាធុរកិច្ចថ្មីទី៤ តំណាងឱ្យប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងផ្នែក "កសិកម្មទំនើប"។ ការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនឹងរៀបចំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ហើយប្រភេទកសិកម្មទំនើបនឹងត្រូវរៀបចំនៅទីក្រុងបាងកក។ ការប្រកួតប្រជែងនេះមានគោលបំណងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងលើកកំពស់សមត្ថភាពនវានុវត្តន៍ក្នុងតំបន់រវាងអាស៊ាន និងប្រទេសចិន ក្រោមប្រធានបទ “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបនវានុវត្តន៍ដើម្បីអនាគតរួមគ្នា” ស្របតាមផែនការសកម្មភាពអាស៊ាន-ចិន ស្តីពីភាពជាដៃគូជិតស្និទ្ធនៃវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (២០២១-២០២៥) និងផែនការសកម្មភាពអាស៊ានស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (APASTI) ២០១៦-២០២៥ និងកសាងសហគមន៍អាស៊ាន-ចិន ឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអនាគតរួមគ្នា។ ក្នុងនោះរំពឹងថា មានធុរកិច្ចថ្មីចំនួន២០ នឹងឡើងដល់ជុំចុងក្រោយ។​ ប្រាក់រង្វាន់ និងវិញ្ញាបនបត្រកិត្តិយស នឹងត្រូវផ្តល់ជូនធុរកិច្ចថ្មីដែលឈ្នះចំនួន ១០ រួមមានរង្វាន់ទីមួយជាទឹកប្រាក់ ៧,០០០ ដុល្លារ រង្វាន់ទីពីរ ៤,២០០ ដុល្លារ និងរង្វាន់ទីបី ១,៤០០ ដុល្លារ។