ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី បានទទួលជួបគណៈប្រតិភូធនាគារពិភពលោក ដឹកនាំដោយលោកស្រីនាយិកាប្រចាំប្រទេស Maryam Salim ក្នុងបរិយាកាសដ៏ស្និទ្ធស្នាល

ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី បានទទួលជួបគណៈប្រតិភូធនាគារពិភពលោក ដឹកនាំដោយលោកស្រីនាយិកាប្រចាំប្រទេស Maryam Salim ក្នុងបរិយាកាសដ៏ស្និទ្ធស្នាល

ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី បានទទួលជួបគណៈប្រតិភូធនាគារពិភពលោក ដឹកនាំដោយលោកស្រីនាយិកាប្រចាំប្រទេស Maryam Salim ក្នុងបរិយាកាសដ៏ស្និទ្ធស្នាល នៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ និងបានពិភាក្សាអំពីអាទិភាពនៃកម្មវិធីឥណទាន ប្រតិបត្តិការគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ (DPO) បន្ទាប់ ដែលធនាគារពិភពលោកកំពុងរៀបចំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។ កិច្ចពិភាក្សាបានផ្តោតជាចម្បងលើគោលនយោបាយវិស័យទឹកស្អាត និងការអភិវឌ្ឍតំបន់ប្រមូលផ្តុំសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។