កិច្ចសម្ភាសរបស់ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី ជាមួយទូរទស្សន៍ BTV ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម (MSME)។

កិច្ចសម្ភាសរបស់ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី ជាមួយទូរទស្សន៍ BTV ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម (MSME)។