ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្ធ នឹងអញ្ជើញចូលរួមសន្និសិទ្ធឧស្សាហកម្មអន្តរជាតិ INNOPROM-2021

ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្ធ នឹងអញ្ជើញចូលរួមសន្និសិទ្ធឧស្សាហកម្មអន្តរជាតិ INNOPROM-2021