វគ្គសិក្សាខ្លីស្ដីពីការកែលម្អការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ឌីជីថល និងភាពធន់នៃប្រព័ន្ធ (TVET)

វគ្គសិក្សាខ្លីស្ដីពីការកែលម្អការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ឌីជីថល និងភាពធន់នៃប្រព័ន្ធ (TVET)

វគ្គសិក្សាខ្លីស្ដីពីការកែលម្អការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ឌីជីថល និងភាពធន់នៃប្រព័ន្ធ (TVET) ចាប់ផ្ដើមបើកទទួលពាក្យចូលរួមហើយ សម្រាប់អ្នកជំនាញ TVET ទាំងអស់មកពីប្រទេសអាស៊ាន!!
ក្រុមប្រឹក្សា TVET អាស៊ានកំពុងផ្តល់វគ្គសិក្សាខ្លីមួយ ដើម្បីកែលម្អការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចឌីជីថល និងភាពធន់នៃប្រព័ន្ធ TVET ។ វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកតំណាងមកពីរដ្ឋាភិបាល អ្នកផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល TVET សមាគមឧស្សាហកម្ម និងសាកលវិទ្យាល័យមកពីបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន។ សូមដាក់ពាក្យចូលរួមតាមតំណរភ្ជាប់ ឬស្កេន QRកូដ ក្នុងរូបភាពខាងលើ អោយបានមុនថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់អ្នកជាបុគ្គលិក TVET។
តំណរភ្ជាប់ទៅកាន់ពាក្យចូលរួម៖ Application - Improving the Digital Readiness and Resilience of TVET Systems in ASEAN (cognitoforms.com)