ឧស្សាហូបនីយកម្មកម្ពុជា៖ ចាប់យកភាពឈានទៅមុខនៃបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សហគ្រាស

ឧស្សាហូបនីយកម្មកម្ពុជា៖ ចាប់យកភាពឈានទៅមុខនៃបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សហគ្រាស

ក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (វ.ប. ន.) នៃក្រសួង ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍បានរៀបចំចងក្រងឡើងនូវ របាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពី «ឧស្សាហូបនីយកម្មកម្ពុជា៖ ចាប់យកភាពឈានទៅមុខនៃបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សហគ្រាស» ដែលជាឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រផ្តល់នូវភ័ស្តុតាងបែបវិទ្យាសាស្ត្រមុននឹងបង្កើតក្របខណ្ឌ/ច្បាប់/បទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗសម្រាប់ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធណាមួយសម្រាប់កម្ពុជា។ បើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មរណ៍ សូមទាញយករបាយការណ៍នេះជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស តាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ