ព័ត៌មាន និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ ក.ឧ.វ.ប.ន.

ព័ត៌មាន និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ ក.ឧ.វ.ប.ន.

ព័ត៌មាន និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិត និងបញ្ញវន្ត ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។

លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា អាចចូលមើលការប្រកាសព័ត៌មានទាក់ទងការប្រកាសរើសតាមរយៈតំណ