សិក្ខាសាលារៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា

សិក្ខាសាលារៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា

ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មន្ត្រីពីគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋានបាន និងកំពុងរៀបចំសិក្ខាសាលាសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹង ជូនមន្ត្រី និងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយផងដែរ។

 

ខាងក្រោមជាឈ្មោះ និងតំណរទៅសិក្ខាសាលា៖

- បទបង្ហាញពី ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា និងរបាំងបច្ចេកទេសចំពោះពាណិជ្ជកម្ម ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

- បទបង្ហាញអំពីស្តង់ដារកែសម្រួល CS 009:2005, Rev.1:2021 សម្រាប់ទឹកពិសារដប ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ