បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ឆ្នាំ២០២១

បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ឆ្នាំ២០២១

បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ឆ្នាំ២០២១។ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

I. ក្របខណ្ឌទូទៅ៖

១. មណ្ឌលប្រឡង ទីស្តីការក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

    ក. មុខជំនាញ  «នីតិសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ច» ចំនួន ៧០នាក់ ស្រី ១៨នាក់ (ពីតុលេខ១ ដល់លេខ ៧០) [តំណ]

    ខ. មុខជំនាញ «រដ្ឋបាលសាធារណៈ» ចំនួន ២៨នាក់ ស្រី ៦នាក់ (ពីលេខតុ ៧១ ដល់លេខ ៩៨) [តំណ]

    គ. មុខជំនាញ «បច្ចេកវិទ្យា ផ្នែកយន្តសាស្ត្រ» ចំនួន ១២នាក់ ស្រី ០១នាក់ (ពីលេខតុ ៩៩ ដល់លេខ ១១០) [តំណ]

    ឃ. មុខជំនាញ «ព័ត៌មានវិទ្យា» ចំនួន ២៩នាក់ ស្រី ០១នាក់ (ពីលេខតុ ១១១ ដល់លេខ ១៤០) [តំណ]

២. មណ្ឌលប្រឡង មជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រជាតិ (គីឡូម៉ែតលេខ៦)

    ក. មុខជំនាញ «គណនេយ្យ និងគ្រប់គ្រង ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ» ចំនួន ៩៣នាក់ ស្រី ៦០នាក់ (ពីលេខតុ១៤១ ដល់លេខ២៣៣) [តំណ]

៣. មណ្ឌលប្រឡង វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា (ចាក់អង្រែលើ) 

    ក. មុខជំនាញ «គីមីវិទ្យា និងទេញកោសល្យគីមីចំណីអាហារ» ចំនួន ៨៥នាក់ ស្រី ៥៦នាក់ (ពីលេខតុ ២៣៤ដល់លេខ៣១៨) [តំណ]

    ខ. មុខជំនាញ «សំណង់ស៊ីវិល» ចំនួន ១៩នាក់ ស្រី ០២នាក់ (ពីលេខតុ៨៦ ដល់លេខ១០៤) [តំណ]

II. ក្របខណ្ឌពិសេស៖

១. មណ្ឌលប្រឡង ទីស្តីការក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

    ក. មុខជំនាញ «គណិតវិទ្យា ស្ថិតិ ឬវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ» ចំនួន ២៦នាក់ ស្រី ៧នាក់ (ពីតុលេខ១ ដល់លេខ២៦) [តំណ]

    ខ. មុខជំនាញ «វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យួទ័រ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធី និងផ្នែកគ្រប់គ្រងបណ្តាញណិតវើក» ចំនួន ២២នាក់ ស្រី ៥នាក់ (ពីតុលេខ២៧ ដល់លេខ៤៨ ) [តំណ]

    គ. មុខជំនាញ «វិស្វកម្មមេកានិច និងមេកាត្រូនិច» ចំនួន ២៤នាក់ ស្រី ២នាក់ (ពីលេខតុ៤៩ ដល់លេខ៧២) [តំណ]

    ឃ. មុខជំនាញ «វិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច» ចំនួន ៣០នាក់ ស្រី ៣នាក់ (ពីលេខតុ៧៣ ដល់លេខ១០២) [តំណ]

២. មណ្ឌលប្រឡង មជ្ឍមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្ របច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (ចាក់អង្រែលើ)

    ក. មុខជំនាញ «រចនាក្រាហ្វិច» ចំនួន ៦នាក់ ស្រី ១នាក់ (ពីលេខតុ១០៣ ដល់លេខ១០៨) [តំណ]

    ខ. មុខជំនាញ «សិល្បៈឌីជីថល និងរចនា» ចំនួន ១នាក់ ស្រី ០នាក់ (លេខតុ១០៩) [តំណ]

    គ. មុខជំនាញ «វិទ្យាសាស្ត្រ វេជ្ជសាស្ត្រ និងសុខភាពសាធារណៈ» ចំនួន ៤នាក់ ស្រី ១នាក់ (ពីតុលេខ១១៨ ដល់លេខ១២១) [តំណ]

    ឃ. មុខជំនាញ «វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម» ចំនួន ៣០នាក់ ស្រី ១៨នាក់ (ពីតុលេខ១១៤ ដល់លេខ១៤៣) [តំណ]

    ង. មុខជំនាញ «វិស្វកម្មគ្រោងបង្គុំបេតុង ឬវិស្វកម្មមេកានិច និងរូបធាតុ» ចំនួន ៨នាក់ ស្រី ១នាក់ (ពីតុលេខ១៤៤ ដល់លេខ១៥១) [តំណ]

    ច. មុខជំនាញ «វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាអាហារ» ចំនួន ២៦នាក់ ស្រី ១៧នាក់ (ពីតុលេខ១៥២ ដល់លេខ១៧៧) [តំណ]