រូបភាពនិងសកម្មភាពថ្ងៃទីមួយ ពីវេទិកា Main Stage របស់ «ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២២‍‍»

រូបភាពនិងសកម្មភាពថ្ងៃទីមួយ ពីវេទិកា Main Stage របស់ «ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២២‍‍»


សូមទស្សនារូបភាពនិងសកម្មភាពថ្ងៃទីមួយ ពីវេទិកា Main Stage របស់ «ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២២‍‍» ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី១១ ដល់ ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ (អគារ A-F)។​
Check out the first day photos and activities from the Main Stage of Cambodia Tech Expo 2022. This expo was hosted from 11 to 13 November 2022 at Diamond Island Convention and Exhibition Center (Building A-F).

រូបភាពច្រើនទៀត