ក្រមសីលធម៌ស្រាវជ្រាវ

ក្រមសីលធម៌ស្រាវជ្រាវ

ក្នុងនាមលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្ត្រ បចេ្ចកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងអគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (វ.ប. ន.) នៃក្រសួង ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ខិត្តប័ណ្ណស្តីពី «ក្រមសីលធម៌ស្រាវជ្រាវ» នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីមានការអនុម័តក្នុងសេចក្តីប្រកាសលេខ ១១៧ MISTI/២០២២ដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្ត្រ បចេ្ចកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។ បើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មរណ៍ សូមទាញយករបាយការណ៍នេះ តាមរយៈQR Code ដែលមាននៅក្នុងរូបភាពខាងលើនេះ ។

មើលឯកសារជាទម្រង់.pdf