វេទិកាប្រចាំឆ្នាំលើកទី២ ស្តីពីការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា

វេទិកាប្រចាំឆ្នាំលើកទី២ ស្តីពីការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ នឹងរៀបចំវេទិកាប្រចាំឆ្នាំលើកទី២ ស្ដីពីការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា នៅថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីជួយជំរុញការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចាប់យក និងសម្របខ្លួនជាមួយបច្ចេកវិទ្យារបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា។ លោកលោកស្រីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចចុះឈ្មោះចូលរួមបានតាមរយៈតំណដូចមានភ្ជាប់ជូនខាងក្រោម ឬតាមQR Code នៅក្នុងរូបភាពខាងលើ: https://bit.ly/3U08bLH