អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មានកិត្តិយសជូនដំណឹងដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងវិស័យកសិកម្មឱ្យបានជ្រាបថា អគ្គនាយកដ្ឋានបានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្ដីពី ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មានកិត្តិយសជូនដំណឹងដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងវិស័យកសិកម្មឱ្យបានជ្រាបថា អគ្គនាយកដ្ឋានបានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្ដីពី ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មានកិត្តិយសជូនដំណឹងដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងវិស័យកសិកម្មឱ្យបានជ្រាបថា អគ្គនាយកដ្ឋានបានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្ដីពី <<ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា>> នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីម៉ោង ២ ដល់ម៉ោង ៤ និង៣០នាទី រសៀស តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញ Zoom ដោយវាគ្មិន៖

លោក ឈរ រិទ្ធី នាយប្រតិបត្តិកសិដ្ឋានគីរីសួរគ៌

លោក ទេព សុវណ្ណ ប្រធានការិយាល័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

លោក ធិញ រស្មី ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ នៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវ.ប.ន និង

កញ្ញា ឆេង សុជាតិ មន្ត្រីការិយាល័យគ្រប់គ្រង និងរៀបចំការងារផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា នៃនាយកដ្ឋានផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា។

អគ្គនាយកដ្ឋានមានកិត្តិយសគោរពអញ្ជើញ

សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៃវិស័យកសិកម្មទាំងអស់ ចូលទៅកាន់តំណរភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះសម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរួម។

The General Department of Science, Technology, and Innovation is honored to inform small and medium enterprises in the agricultural sector that the General Department has organized a workshop on "Technology Adoption and Technology Transfer in Cambodia" that will be held on Wednesday, April 20, 2022, at 2:00 pm via Zoom Online Video by Speaker Chhor Rithy, CEO of Kiri Sour Farm, Mr. Tep Sovann, chief officer of Information Technology, Mr. Thinh Raksmey, chief officer of Information Technology and Innovation Management, and Ms. Chheng Socheat, an officer of the Technology Transfer Management Office. The General Department is honored to invite all small and medium enterprises in the agricultural sector to the following link for registration.

Registration: https://forms.gle/SrUJF5RFpKP556MRA