សិក្ខាសាលារៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានទឹកស្អាត

សិក្ខាសាលារៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានទឹកស្អាត

ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មន្ត្រីពីគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋានបាន និងកំពុងរៀបចំសិក្ខាសាលាសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹង ជូនមន្ត្រី និងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយផងដែរ។

 

ខាងក្រោម ជាឈ្មោះ និងតំណរទៅសិក្ខាសាលា

-បង្ហាញស្តីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត (WSMS) ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើតំណរដើម្បីទទួលបានឯកសារ