សិក្ខាសាលារៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

សិក្ខាសាលារៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មន្ត្រីពីគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋានបាន និងកំពុងរៀបចំសិក្ខាសាលាសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹង ជូនមន្ត្រី និងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយផងដែរ។

 

ខាងក្រោម ជាឈ្មោះ និងតំណរទៅសិក្ខាសាលាដែលបានអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍និងកំពុងរៀបចំ៖

I. សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ “ផែនទីបង្ហាញផ្លូវវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ២០៣០”

សិក្ខាសាលានេះមានគោលដៅដាក់បង្ហាញអំពីសសរស្តម្ភទាំងប្រាំ នៃផែនទីបង្ហាញផ្លូវ និងផែន​ការ​សកម្មភាព​ដែល​សម្រេចបានក្នុងរយៈពេលខ្លី មធ្យម និងវែង ព្រមទាំងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាសង្គម។

១. សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ "ផែនទីបង្ហាញផ្លូវវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍កម្ពុជា ២០៣០ សសរស្តម្ភទី ១៖ អភិបាលកិច្" ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

២. សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ "ផែនទីបង្ហាញផ្លូវវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍កម្ពុជា ២០៣០ សសរស្តម្ភទី ២៖ ការអប់រំ"​ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

៣. សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ "ផែនទីបង្ហាញផ្លូវវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍កម្ពុជា ២០៣០ សសរស្តម្ភទី ៣៖ ការស្រាវជ្រាវ "​ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

៤. សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ "ផែនទីបង្ហាញផ្លូវវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍កម្ពុជា ២០៣០ សសរស្តម្ភទី ៤ កិច្ចសហការ" ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

៥. សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ "ផែនទីបង្ហាញផ្លូវវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍កម្ពុជា ២០៣០ សសរស្តម្ភទី ៤៖ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី" ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

II. សិក្ខាសាលាផ្សេងៗនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

១. សិក្ខាសាលាស្តីពី "គោលការណ៍ណែនាំសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត និងការប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែល" ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

២. សិក្ខាសាលាស្តីពី "ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្" ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

៣. សិក្ខាសាលាស្តីពី "ការងារផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ" ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

៤. សិក្ខាសាលាស្តីពី "ការងារផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ"MISTI Digital Transformation"" ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើ តំណ ដើម្បីទទួលបានឯកសារ

5. សិក្ខាសាលាស្តីពី "ការងារផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ"Network Security and Information Security" ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើ តំណ ដើម្បីទទួលបានឯកសារ

6. សិក្ខាសាលាស្តីពី " ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគោលនយោបាយ វ.ប.ន." ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។​ 

សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

៧. សិក្ខាសាលាស្តីពី "ការផ្តួចផ្តើមយុទ្ធសាស្ត្រតាមរយៈអន្តរកម្មនៃម៉ូឌែល Triple Helix" ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។​ 

សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

៨. សិក្ខាសាលាស្តីពី "សិក្ខាសាលាស្តីពី កិច្ចការងារសម្រង់ស្ថិតិបច្ចេកវិទ្យាលើវិស័យកម្មន្តសាលនៃ ឧស្សាហកម្ម និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម​" ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។​

សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

៩. សិក្ខាសាលាស្តីពី "ការប្រមូលទិន្នន័យ" ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ