សិក្ខាសាលារៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម

សិក្ខាសាលារៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម

ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មន្ត្រីពីគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋានបាន និងកំពុងរៀបចំសិក្ខាសាលាសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹង ជូនមន្ត្រី និងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយផងដែរ។

 

ខាងក្រោម ជាឈ្មោះ និងតំណរទៅសិក្ខាសាលា

- សិក្ខាសាលាស្តីពី ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ជាតិកម្ពុជា ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើតំណរដើម្បីទទួលបានឯកសារ