សិក្ខាសាលាស្តីពី Machine Learning, Internet of Things (IoT) និងរ៉ូបូត ដែលផ្អែកលើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិឆ្លាតវៃសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម ៤.0 និងកសិកម្មឆ្លាតវៃ

សិក្ខាសាលាស្តីពី Machine Learning, Internet of Things (IoT) និងរ៉ូបូត ដែលផ្អែកលើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិឆ្លាតវៃសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម ៤.0 និងកសិកម្មឆ្លាតវៃ

សិក្ខាសាលាស្តីពី “Machine Learning, Internet of Things (IoT) និងរ៉ូបូត ដែលផ្អែកលើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិឆ្លាតវៃសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម ៤.0 និងកសិកម្មឆ្លាតវៃ” ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ពីម៉ោង៩:០០  ព្រឹក។

Webinar on "Machine Learning, the Internet of Things (IoT), and Robotics-Based Smart Automation Systems for Industry 4.0 and Smart Farming ” will be conducted on 2nd Feb 2023, 9:00 am.

សូមគោរពជម្រាបជូន លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា អ្នកស្រាវជ្រាវនិងនិស្សិត ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចចុះឈ្មោះចូលរួម បានតាមរយៈ QR Code នៅក្នុងរូបភាពខាងលើ ឬអាចចុចទីនេះ៖ NISTI Webinar  (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI_WkmP7gLQ4FG7_Lg9coE7FvYPyK9UjL6UtnR07-VnTsPhw/viewform)។ 
Please join or follow us: 
Telegram Channel: STI Focus
Facebook Page: NISTI