ពុទ្ធិយល់ដឹង
  • Home
  • ពុទ្ធិយល់ដឹង

ពុទ្ធិយល់ដឹង

កិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំអាជីវកម្មជំនាន់ Z អាស៊ាន-ជប៉ុន ឆ្នាំ ២០២៣

ចាប់ផ្ដើមបើកទទួលពាក្យចូលរួមហើយសម្រាប់ កិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំអាជីវកម្មជំនាន់ Z អាស៊ាន-ជប៉ុន ឆ្ន...

វគ្គសិក្សាខ្លីស្ដីពីការកែលម្អការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ឌីជីថល និងភាពធន់នៃប្រព័ន្ធ (TVET)

វគ្គសិក្សាខ្លីស្ដីពីការកែលម្អការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ឌីជីថល និងភាពធន់នៃប្រព័ន្ធ (TVET) ចាប់ផ្...

សិក្ខាសាលារៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម

ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេ...

សិក្ខាសាលារៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា

ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេ...

សិក្ខាសាលារៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានទឹកស្អាត

ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេ...

សិក្ខាសាលារៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេ...

សិក្ខាសាលារៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម និងសិប្បកម្ម

ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេ...

សិក្ខាសាលារៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេ...