ពុទ្ធិយល់ដឹង
  • Home
  • ពុទ្ធិយល់ដឹង

ពុទ្ធិយល់ដឹង

ពុទ្ធីយល់ដឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ចម ប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម ន...