សេវាគាំទ្របច្ចេកទេស

សេវាគាំទ្របច្ចេកទេស

បើត្រូវការសេវាគាំទ្រលើ៖

- ស្នើបង្កើតអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលថ្មី សូមលោក លោកស្រីផ្ញើសារទៅអាសយដ្ឋាន it.support@misti.gov.kh និងសូមភ្ជាប់នូវលិខិតស្នើសុំ ដូចមានក្នុង តំណ នេះស្រាប់

- កំណត់លេខកូដសម្ងាត់ថ្មីករណីអ្នកប្រើប្រាស់ភ្លេច សូមអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ it.support@misti.gov.kh ឬផ្ញើសារទៅកាន់ Telegram  https://t.me/MISTISupport_bot ឬ ស្កេន Qr Code ខាងក្រោម៖

 

ដោយសេចក្តីគោរពពី

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន វ.ប.ន.